Managing Partners

Kenji SUGIMURA
Koji SUGIMURA

Senior Directors

Directors

Kengo YOSHIDA
Kenichi SHIMOJI
Akihito OKURA
Yuta TERASHIMA
Makoto FUKUO
Keisuke KAWAHARA
Tetsuo TSUKANAKA
Yamato OKANO
Osamu SUZUKI
Takayoshi KAWAI
Kyoichi SAITO
Haruo AWANO
Kenichi NAKAYAMA
Stephen SCOTT